Seoul 6 : Bau House Dog Cafe, Namdaemun, Pork Trotter, KTX, Busan