Tokyo 1 : Harajuku, Angel hearts crepe, Yoshinoya, Shinjuku, E Hotel Higashi